Regulamin

Ambicją i celem MoLash® jest być partnerem i przyjacielem naszych Klientów, oraz zapewnić im kompleksową ofertę produktów na różnego rodzaju potrzeby związane z ich życiem.
Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 25.05.2018 r.

I INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Sklep internetowy molash.pl prowadzony jest przez H&B EXPERT Sp. z o.o., ul. Dębowa 4, 42-500 Będzin, KRS 0000679138, REGON 367332232, NIP 6252460750
 2. Wysyłki realizowane są na terenie Unii Europejskiej. Do każdego zamówienia sklep wystawia fakturę VAT. Faktury wystawiane są wyłącznie w języku polskim.

 

II OFERTA PRODUKTOWA:

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć kupiony towar bez wad. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 4. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

 

III PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ:

 1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę www.molash.pl
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Przez “złożenie zamówienia” należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia” znajdującego się na stronie sklepu oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.
 4. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, każdy użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną ze strony molash.pl, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
 6. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 8. Sklep molash.pl uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu paczki przez Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

 

IV SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY:

 1. Płatność za zamówiony towar powinna nastąpić do 14 dni od złożenia zamówienia. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl na konto molash.pl lub za pobraniem przy odbiorze towaru.
 2. W przypadku płatności kartą, do autoryzacji transakcji niezbędne jest podanie numer CVV2/CVC2. Są to 3 ostatnie cyfry numeru umieszczonego na odwrocie karty, w miejscu przeznaczonym na podpis lub jego okolicy.

 

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się (w dni robocze), odpowiednio ze względu na formę płatności:
  a) płatne przy odbiorze – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia (Tylko na terenie Polski)
  b) przelewem elektronicznym – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar
  c) płatne kartą płatniczą – w chwili autoryzacji transakcji – jeżeli taka forma płatności jest aktualnie dostępna
 2. Etapy realizacji swojego zamówienia Klient może na bieżąco śledzić po zalogowaniu się do sklepu w zakładce “Zamówienia”

 

VI WYSYŁKA TOWARU:

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych. W przypadku gdy adres wysyłki jest inny niż Polska, należy również doliczyć dodatkowe 7 dni na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.
 2. molash.pl pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie Dostawa i koszty przesyłki.

 

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KOSZTY ZWROTU RZECZY:

 1. Informacje dla Klienta będącego konsumentem, dotyczące:
  a) sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy
  b) kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;
  c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą
  Zostały zawarte w dziale INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY na końcu niniejszego Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII REKLAMACJE:

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Sklep nie udziela innych dodatkowych gwarancji.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji zaleca się skontaktować się ze molash.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zakładce Kontakt należy wpisać temat maila REKLAMACJE oraz pobrać formularz reklamacyjny i go wypełnić. W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji. Formularz należy dołączyć do maila i wysłać go na adres Sklepu. Powyższy sposób reklamacji jest sposobem zalecanym i nie wyklucza możliwości składania reklamacji w innej formie dopuszczalnej przepisami powszechnie obowiązującymi.
 3. Sklep dołoży starań, aby wszelkie reklamacje zostały rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru. Na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Sklep w terminie 14 dni od złożenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszonego przez klienta będącego konsumentem żądania.
 4. Zastrzegamy sobie, iż bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, w przypadku Reklamacji, Sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.

 

IX POZOSTAŁE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

X POZOSTAŁE:

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego molash.pl: oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Serwis w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla firmy H&B Expert Sp. z o.o. zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, wyłączające bądź ograniczające prawa konsumentów zagwarantowane przepisami powszechnie obowiązującymi, nie wiążą kupującego, o ile zawiera on umowę działając w charakterze konsumenta.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o Państwa imieniu i nazwisku, pełnym adresie pocztowym, Państwa numerze telefonu i adresie e-mail oraz o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres H&B EXPERT Sp. z o.o., ul. Dębowa 4, 42-500 Będzin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: H&B EXPERT Sp. z o.o., ul. Dębowa 4, 42-500 Będzin, sklep@molash.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
* niepotrzebne skreślić

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tj. właściciela sklepu molash.pl, firmę H&B EXPERT Sp. z o.o., ul. Dębowa 4, 42-500 Będzin, KRS 0000679138, REGON 367332232, NIP 6252460750

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu prawidłowej rejestracji do sklepu molash.pl i realizacji zamówienia, dostarczania produktów pod wskazany adres, kontaktu z Państwem w przypadku zastrzeżeń lub odpowiedzi na zapytania, a także w celu informowania Klientów o nowych produktach, usługach, ofertach i wydarzeniach marki MOlash®.
Proponujemy także subskrypcję Newslettera umożliwiającą automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, wysyłanie kuponów oferowanych przez sklep molash.pl

Administrator informuję, iż rejestracji i zakupu mogą dokonywać tylko osoby powyżej 13 roku życia.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Aby dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, zostaniesz przekierowany na specjalnie szyfrowaną stronę (protokołem SSL), na której dokonasz bezpiecznej płatności.
Przechowujemy Twoje dane w bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym. Informacje poufne dotyczące kart kredytowych nie zostaną zapamiętane przez Sklep.

Dane będą chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –RODO. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom na zasadach określonych regulaminem Sklepu w celu realizacji zamówień i wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia.

Dane będą chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –RODO

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –RODO, każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, uaktualniania oraz do zgłaszania sprzeciwu i usuwania, na stronie molash.pl

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

IP:
Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są w celach technicznych.

Ponadto, adresy IP mogą być również wykorzystywane w celach statystycznych, do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
Cookies

Serwis molash.pl wykorzystuje technologię cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go przy każdym powtórnym połączeniem się ze sklepem molash.pl z tego komputera. Cookies służą także do zbierania danych statystycznych wyłącznie na potrzeby firmy. Dane te nie naruszają prywatności użytkownika i są chronione przed dostępem osób trzecich.

Możliwe jest wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej, należy jednak pamiętać, iż uniemożliwi to złożenie zamówienia.

 

» REGULAMIN PROGRAMU „Z MOLASH® ZYSKUJESZ WIĘCEJ…”

Preferencje prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na komfort korzystania z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.